Statuten Akrides

STATUTEN

ARTIKEL 1: NAAM, ZETEL, VERENIGINGSJAAR

ARTIKEL 2: DOEL

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, LEDEN

ARTIKEL 4: TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 5: SCHORSING

ARTIKEL 6: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 7: DONATEURS

ARTIKEL 8: BESTUUR

ARTIKEL 9: NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. RAYON

ARTIKEL 10: FINANCIËN

ARTIKEL 11: BEGROTING/FINANCIEEL VERSLAG

ARTIKEL 12: ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 13: STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 14: ONTBINDING

ARTIKEL 15: REGLEMENTEN

ARTIKEL 16:VERENIGINGSREGISTER

ARTIKEL 17: SLOTBEPALING

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

ARTIKEL 2: CLUBTENUE

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, LEDEN

ARTIKEL 4: TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 5: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 6: DONATEURS

ARTIKEL 7: BESTUUR

ARTIKEL 8: COMMISSIES

ARTIKEL 9: VERENIGINGSCONTRIBUTIE

ARTIKEL 10: BOETES

ARTIKEL 11: STRAFFEN

ARTIKEL 12: PROTEST EN BEROEP

ARTIKEL 13: WANBETALING

ARTIKEL 14: VERGOEDINGEN

ARTIKEL 15: WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 16: SLOTBEPALING

 

 

Statuten

 

Artikel 1: Naam, zetel, verenigingsjaar

1. De vereniging draagt de naam Velser Basketball Club “ Akrides ”.

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Velsen en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.

 

Artikel 2: Doel

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de basketballsport in

al zijn verschijningsvormen.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

– deel te nemen aan de door de Nederlandse Basketball Bond, Hierna te noemen NBB, en de

afdeling van de NBB of de onderafdeling daarvan, hierna te noemen rayon , georganiseerde

of goedgekeurde kompetities en andere wedstrijden;

– wedstrijden te organiseren;

– evenementen op het gebied van de basketballsport te organiseren;

– andere middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, Leden

1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden, de laatste onderscheiden in nietspelende

leden, leden van verdienste en ereleden. Gewone leden zijn in die hoedanigheid tevens

lid van de NBB en het rayon .

Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt /worden daaronder verstaan zowel

de gewone leden, als de buitengewone leden, tenzij het tegendeel blijkt.

2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketballsport daadwerkelijk te

beoefenen in door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden. Gewone leden dienen te

voldoen aan de amateurbepalingen van het Internationaal Olympisch Comité en de FIBA.

3. A – Niet-spelende leden zijn zij die niet in door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden

uitkomen of zijn zij aan wie het lidmaatschap door het bestuur is verleend op grond van

bijzondere werkzaamheden die zij voor de vereniging verrichten.

B – Leden van de verdienste zijn zij die wegens hun verdienste voor de vereniging door de

algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd en hun benoeming

hebben aanvaard.

C – ereleden zijn zij die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging door de algemene

vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben

aanvaard.

4. Aan de buitengewone leden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.

5. Door toetreding machtigt het gewone lid het bestuur om het op te geven als lid van de NBB en

van het rayon waartoe de vereniging behoort.

6. Alle leden zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven.

Voor de leden die eveneens lid zijn van de NBB en het rayon geldt datzelfde ook ten aanzien van

de statuten, reglementen en besluiten van de NBB en het rayon .

7. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten worden voor zover deze niet uit de

statuten blijken, bij huishoudelijk reglement of besluit geregeld.

12-11-08 3

 

Artikel 4: Toelating tot het lidmaatschap

1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone en niet-spelende leden.

2. Bij niet toelating tot lid dient het bestuur dit ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen,

aan betrokkene mee te delen. Betrokkene kan tegen het besluit van het bestuur binnen een

maand beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn wordt

geen lidmaatschap toegekend.

 

Artikel 5: Schorsing

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode, van te hoogste tot en met de

eerstvolgende algemene vergadering, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn

lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in

ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het

lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

 

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

A – overlijden van het lid;

B – opzegging door het lid;

C – opzegging namens de vereniging;

D – ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden aan het

ledensecretariaat tegen één juni van enig jaar.

3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen

van de leden geldelijke aard zijn verzwaard, te zijne opzichte uit te sluiten.

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk en met opgave van redenen door het

bestuur met in inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Dit kan

geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen,

wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs

van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5. In de gevallen sub 2 en 4 van dit artikel genoemd kan het lidmaatschap onmiddellijk worden

beëindigd indien het lid of de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap

te laten voortduren.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Dit kan alleen

geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

7. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging wordt het lid ten spoedigste

schriftelijk, met opgaven van redenen, in kennis gesteld.

8. In de gevallen sub 4 en 7 van dit artikel genoemd staat de betrokkene binnen een maand na

ontvangst van de kennisgeving beroep open bij de algemene vergadering. Gedurende de

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

Artikel 7: Donateurs

1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en

die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal aan door de algemene vergadering

vastgestelde bijdrage te storten.

3. De aan het donateurschap verbonden rechten en plichten worden, voor zover deze niet uit de

statuten blijken, bij huishoudelijk reglement of besluit geregeld.

4. De rechten en plichten van donateurs kunnen te allen tijde door het bestuur door opzegging

worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage

voor het lopende boekjaar verschuldigd blijft.

 

Artikel 8: Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Tenminste drie van het totaal aantal bestuursleden

dienen meerderjarig te zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. Indien

het aantal bestuursleden beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd,

maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen tot het

minimum aantal van drie bestuursleden te voorzien.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens

het bepaalde in artikel 8 lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het

bestuur als tien of meer leden gezamenlijk. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping

voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden gezamenlijk moet

uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden

ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een, met minstens twee

/derde van de uitgebrachte stemmen, genomen besluit van de algemene vergadering, waarin

tenminste twee /derde van de leden vertegenwoordigd is. Is niet twee /derde van het aantal

leden aanwezig dan volgt eenzelfde procedure als genoemd in artikel 13 lid 3.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het

voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de

algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

6. De leden van het bestuur worden gekozen voor de periode van twee jaar door de algemene

vergadering. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het huishoudelijk

reglement bepaald rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Indien een

bestuurslid tussentijds aftreedt kan het bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de

eerstvolgende algemene vergadering. De plaatsvervanger neemt in het rooster van aftreden de

plaats in van zijn voorganger.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

A – door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

B – door bedanken.

8. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de

algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie

maanden wordt gevolgd door een besluit van ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

9. De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een

voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De vereniging wordt in en buiten rechte

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

10. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van

zijn taak te laten uitvoeren door commissies.

11. Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren van registergoederen, het sluiten van

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsteling voor een schuld van een derde verbindt.

12. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van de statuten en reglementen van de NBB, rayon en

van de vereniging, verplichtingen op te leggen aan de leden en in hun naam verplichtingen aan te

gaan.

 

Artikel 9: Nederlandse Basketball Bond. Rayon

1. De gewone leden van de vereniging zijn tevens lid van de NBB en van het rayon binnen de

grenzen waarvan de vereniging is gevestigd. De buitengewone leden zijn slechts lid indien dit

door de NBB en /of het rayon verplicht gesteld is, of indien een lid hiertoe uitdrukkelijk de wens te

kennen heeft gegeven.

2. De contributies die aan deze lidmaatschappen verbonden zijn worden door de vereniging in zijn

geheel aan de leden doorberekend.

3. De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB en van het rayon niet zelf hun stem

uitbrengen.

12-11-08 5

4. De voorzitter van de vereniging, bij zijn belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger, wordt op grond

van deze statuten door de leden onherroepelijk gemachtigd om namens hen te stemmen in de

algemene vergadering van het rayon , hetzij de afgevaardigden en plaatsvervangende

afgevaardigden te kiezen, die namens hen zullen stemmen overeenkomstig de statuten en

reglementen van de NBB en van het rayon .

 

Artikel 10: Financiën

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

A – Contributie van de leden;

B – subsidies;

C – donaties;

D – andere inkomsten.

2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene

vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld,

die een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan leden

gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te

verlenen.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de

contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

Artikel 11: Begroting/financieel verslag

1. Het bestuur dient op de algemene vergadering, te houden uiterlijk één maand voor de aanvang

van de reguliere competitie van enig jaar, een begroting in van de in dat komende jaar te

verwachten inkomsten en uitgaven. De op deze vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn

voor het financieel beleid.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te

houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt, behoudens verlenging door de algemene vergadering, binnen zes maanden

na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder

overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over

zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn,

ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft

voorzien, kiest zij een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die

geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden van deze commissie worden gekozen voor

de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts

éénmaal herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het

bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Degene die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich

voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan

de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te

tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door een algemene vergadering worden

herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en

verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de

jaarstukken blijken.

8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de

algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een

nieuw onderzoek van de rekening en verantwoording doet. Deze commissie heeft dezelfde

bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt

zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan goedkeuring

geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het

belang van de vereniging nodig geacht worden.

9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in leden 2, 3 en 4 tien jaar lang te bewaren.

12-11-08 6

 

Artikel 12: Algemene vergaderingen

1. Aan de algemene vergaderingen komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de

statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.

2. De agenda van de in artikel 11 lid 3 bedoelde algemene vergadering bevat onder meer:

A – Bespreking notulen van de vorige algemene vergadering;

B – Behandeling en vaststelling van het jaarverslag van het bestuur:

1. Algemeen;

2. Financieel, verslag kascommissie;

3. Overige commissies;

C – Vaststelling van de contributies, boetes, vergoedingen, donaties;

D – Vaststelling van de begroting;

E – Voorziening vacatures in bestuur, kascommissie, overige commissies;

F – Rondvraag.

3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot

het uitbrengen van één /tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een

bijzondere algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die

bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.

5. De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn

van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet

meegerekend.

6. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke

kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een

advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging zetel heeft, veelgelezen dagblad.

Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden

op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de

advertentie.

7. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de

vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt

bepleiten. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde

personen.

8. Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt,

brengen op de vergadering drie stemmen uit. Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de

leeftijd van zestien nog niet hebben bereikt, brengen op de vergadering één stem uit.

9. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem uit te doen brengen door een schriftelijk

gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee personen kan

vertegenwoordigen.

10. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken

de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur

aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan

voorziet de vergadering daarin zelve.

11. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter

hiertoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Indien anderen dan het bestuur de vergadering

hebben bijeengeroepen kunnen zij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen

opmaken. De inhoud van de notulen wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering

aangeboden. Indien een proces-verbaal is opgemaakt, wordt de inhoud daarvan ter kennis

gebracht van de algemene vergadering.

12. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van

de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de

uitgebrachte geldige stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte

stemmen of stembiljetten die naar het oordeel van de voorzitter:

A – blanco zijn;

B – zijn ondertekend;

C – onleesbaar zijn;

D – een persoon niet duidelijk aanwijzen;

E – de naam bevatten van een persoon die geen kandidaat is;

F – voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

G – meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is

bedoeld.

13. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter

zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval

van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.

14. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid als

bedoeld in artikel 12 sub 12 van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een

tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de

uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste

aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen

verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal

stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen

hebben verkregen dan vindt over hem eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de

kandidaat wordt voor de herstemming. Staken na al deze stemmingen de stemmen, dan beslist

het lot wie van hen is gekozen.

15. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het

verworpen.

16. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een

besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten

voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

17. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de

vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen

van de oorspronkelijke stemming.

18. Zolang in een algemene vergadering alle leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen

geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde

komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al

heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig

andere voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergaderingen of daarmee verband

houdende activiteit niet in acht genomen.

 

Artikel 13: Statutenwijziging

1. Behoudens in het geval van artikel 12 lid 18 kan in de statuten geen wijziging worden

aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de

mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor

oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen voor de vergadering een

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de

vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste acht dagen

voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en /of een afschrift op diens verzoek aan een lid

ter beschikking gesteld.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee /derde van het aantal

uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee /derde van het aantal

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee /derde van het aantal leden aanwezig of

vertegenwoordigd, dan wordt met een oproeptermijn van tenminste één week, binnen vier weken

daarna een tweede algemene vergadering gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de

vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden,

kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee /derde van het aantal

uitgebrachte geldige stemmen.

4. Door de algemene vergadering zal tevens worden vastgesteld binnen welke termijn de wijziging

en de daarmee samenhangende hernieuwde vaststelling van de statuten moeten zijn ingevoerd.

12-11-08 8

Door het opnemen in een notariële akte worden zij van kracht. Tot het doen verlijden van die akte

is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 14: Ontbinding

1. Behoudens het bepaalde bij artikel 50 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval bedoeld

in artikel 12 lid 18 wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene

vergadering, genomen met tenminste twee /derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in

een vergadering waarin tenminste twee /derde van het aantal leden aanwezig of

vertegenwoordigd is en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de

vereniging zal worden voorgesteld. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 en 3 is van overeenkomstige

toepassing.

2. De algemene vergadering, die rechtsgeldig tot ontbinding van de vereniging besluit, benoemt een

liquidatiecommissie. Tevens beslist deze vergadering welke bestemming aan eventuele gelden en

eigendommen van de vereniging zal worden gegeven. Deze bestemming mag geen ander doel

hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel.

3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen

nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor

zoveel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet

aan de naam van de vereniging “In liquidatie” toegevoegd worden.

 

Artikel 15: Reglementen

1. Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld tot

regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan regeling door de statuten

wordt geëist of waarvan de regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. De

algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen in het huishoudelijk

reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de wet of

van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of door de statuten wordt toegestaan.

 

Artikel 16:Verenigingsregister

1. In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker

gebied de vereniging zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurder van de

vereniging:

A – Deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de

statutenwijziging;

B – Elke statutenwijziging, met nederlegging van authentiek afschrift van de akte, bevattende de

statutenwijziging;

C – De ontbinding van de vereniging;

D – De naam, voornamen en woonplaats van alle bestuursleden aan wie door de statuten

vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging

afzonderlijk of tezamen met een of meer andere, te vertegenwoordigen.

 

Artikel 17: Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

De statuten als vastgesteld in de buitengewone algemene vergadering d.d. 16 februari 1983.

Notarieel bekrachtigd d.d. 22 april 1983.

Ingangsdatum van de hernieuwde statuten 1 juli 1983.

Door de Algemene Vergadering d.d. 14-8-’83 is de termijn genoemd in artikel 11 lid 3 van 6 maanden

verlengd tot 9 maanden, dit om één Algemene Vergadering per jaar mogelijk te maken.

 

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1: Algemeen

Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan

regeling door de statuten word geëist of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk

wordt geacht.

Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten, reglementen of

bestuursbesluiten en berichten die in een verenigingsorgaan namens het bestuur zijn bekend

gemaakt.

 

Artikel 2: Clubtenue

1. Het clubtenue van de vereniging is als volgt:

– shirt: blauw met gele biezen rond mouwen en hals, eventueel voorzien van clubembleem,

voorzien van gele nummers op zowel voor- als achterzijde van het shirt.

– Broek: blauw.

2. Het reservetenue van de vereniging is als volgt:

– shirt: als art 2.1, geel i.p.v. blauw en blauw i.p.v. geel

3. Elk gewoon lid dient zijn shirt te voorzien van het spelersnummer dat hem bij zijn aanmelding als

lid is toegekend.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, leden

1. Rechten van de leden zijn:

A – De leden kunnen d.m.v. de algemene vergadering controle uitoefenen op het bestuur en de door

haar ingestelde commissies en aldaar invloed uitoefenen op het te voeren bestuursbeleid.

B – Leden kunnen, al naar gelang hun leeftijd, stemmen uitbrengen (laten uitbrengen) op de

algemene vergadering. Leeftijd bij aanvang verenigingsjaar

16 of ouder: 3 stemmen

nog geen 16: 1 stem

C – Gewone leden zijn, op grond van hun lidmaatschap van de NBB, gerechtigd uit te komen in door

of namens de NBB georganiseerde wedstrijden.

D – Leden zijn gerechtigd uit te komen in een door de vereniging georganiseerd toernooi.

E – Leden mogen trainingen bezoeken die in verenigingsverband door het bestuur worden

georganiseerd.

F – Leden hebben recht op één exemplaar van een door of namens het bestuur uitgegeven

cluborgaan.

2. Verplichtingen van de leden zijn:

A – De statuten, reglementen en besluiten van de NBB, rayon /distrikt en die van de vereniging na te

leven.

B – Contributie te betalen die verbonden is aan het lidmaatschap van de NBB, rayon / distrikt en /of

de vereniging.

C – Deel te nemen in een collectieve ongevallenverzekering als afgesloten door de NBB.

D – Bij verhindering om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten af te berichten bij het daarvoor

aangewezen adres.

E – Deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd als genoemd in art. 3.1.c en d.

F – De wedstrijden te spelen in het clubtenue als omschreven in art. 2.

G – Op te treden als scheidsrechter en /of scorer bij de in art. 3.1.c en d genoemde wedstrijden na

hiertoe door het bestuur te zijn aangewezen.

H – Binnen drie jaar, na aanmelding als lid, een door het bestuur georganiseerde

scheidsrechterscursus te volgen.

I – Het voldoen van boetes die het bestuur n.a.v. overtreding van de reglementen oplegd.

J – bij te dragen aan de voortgang en instandhouding van het doel van de vereniging, als omschreven

in art 2 van de statuten, inhoudelijk vast te stellen in de algemene vergadering.

12-11-08 10

 

Artikel 4: toelating tot het lidmaatschap

1. Een lidmaatschap dient te worden aangevraagd door het indienen van een door het bestuur

verstrekt aanmeldingsformulier.

2. Bij aanmelding als lid dient er een inschrijfgeld te worden voldaan, waarvan de hoogte jaarlijks

door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

1. Aan de beëindiging van het lidmaatschap is altijd het voldoen van de financiële verplichtingen

verbonden, evenals het afstaan van eventueel nog in bezit zijnde verenigings-eigendommen.

 

Artikel 6: Donateurs

1. De algemene vergadering kan donateurs op grond van de hoogte van hun jaarlijkse donatie

bepaalde voorrechten toekennen.

2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen andere regelingen overeenkomen.

 

Artikel 7: Bestuur

1. De formatie van het bestuur is afhankelijk van het aantal bestuursleden als volgt:

Aantal leden – – – – 1 – Voorzitter

3 2 – Secretaris

– 5 3 – Penningmeester

7 4 – Vice-voorzitter

– 9 5 – 1e lid technische zaken

6 – wedstrijdsecretariaat

– 7 – 2e lid technische zaken

8 – 1e commissaris

– 9 – Notulist

2. De in rangorde oneven geplaatste bestuursleden treden af in de oneven jaren. De in rangorde

even geplaatste bestuursleden treden af in de even jaren.

3. Het bestuur vergadert tenminste 8 maal per jaar. Een bestuursvergadering is eerst geldig als de

meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden met meerderheid van stemmen

genomen, in het geval van staken van de stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Artikel 8: Commissies

1. Commissies worden ingesteld door het bestuur en maakt deze op een algemene vergadering

bekend. Zij kan de algemene vergadering vragen de benoeming van de commissieleden goed te

keuren.

2. In alle commissies zit, bij voorkeur in de functie van voorzitter, één lid van het bestuur.

3. De commissies vergaderen zo dikwijls zij dit nodig achten of op verzoek van het bestuur.

4. Het bestuur heeft te allen tijde toegang tot deze commissie-vergaderingen en is gerechtigd tot

nietig verklaring van hun besluiten als het belang van de vereniging dat vordert.

5. Commissies kunnen o.a. zijn:

– Jeugdcommissie

– Technischecommissie

– Wedstrijdcommissie

– Toernooicommissie

– Propagandacommissie

– Redaktiecommissie

– Feestcommissie

– Ad-hoc-commissie

12-11-08 11

 

Artikel 9: Verenigingscontributie

1. De vereniging onderscheidt binnen de leden verschillende categorieën:

A – Senior

B – Junior

C – Kadet

D – Aspirant

E – Mini

F – Benjamin

Leeftijden zoals genoemd in de richtlijnen van de NBB.

De leeftijd bij de aanvang van het verenigingsjaar is bepalend voor de indeling.

2. De gewone leden betalen contributie naar gelang de leeftijdscategorie waarin zij ingedeeld zijn,

ongeacht waar zij op grond van categorie in wedstrijden uitkomen.

3. Leden van verdienste en ere-leden zijn geen verenigingscontributie verschuldigd.

4. Leden van het bestuur zijn vrijgesteld van de verplichting tot betalen van verenigingscontributie.

5. In buitengewone gevallen kan het bestuur gehele of gedeeltelijke vrijstelling geven van het

betalen van verenigingscontributie.

6. Door het meer dan drie keer deelnemen aan een training, georganiseerd door de vereniging,

wordt betrokkene geacht lid te worden van de vereniging en is daardoor verenigingscontributie

verschuldigd.

7. De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering per

categorie vastgesteld.

 

Artikel 10: Boetes

1. De vereniging kent twee soorten boetes:

A – boetes uitsluitend door de vereniging opgelegd;

B – boetes opgelegd door de NBB, of het rayon, die al of niet verhoogd met administratiekosten, aan

de leden worden doorberekend.

2. Boetes opgelegd aan de vereniging door de NBB, of het rayon, kunnen aan betrokkene(n) worden

doorberekend als er spraken is van grove nalatigheid.

3. Verenigingsboetes kunnen door het bestuur worden opgelegd wegens:

A – het te laat afberichten voor het spelen van een wedstrijd, korter dan 48 uur van tevoren;

B – het zonder afbericht wegblijven om te spelen;

C – het afberichten als scheidsrechter;

D – het zonder afbericht wegblijven als scheidsrechter/scorer;

E – het niet binnen de gestelde termijn deelnemen aan een scheidsrechterscursus;

F – vervallen;

G – al die nalatigheden waarvoor de algemene vergadering dat nodig acht.

4. Boetes opgelegd door de NBB, of het rayon kunnen door het bestuur worden doorberekend

wegens:

A – het ontbreken van of het niet gecontroleerd zijn van een spelerskaart tijdens een wedstrijd;

B – Het niet in orde zijn van kleding tijdens een wedstrijd:

B.v.: – het niet dragen van het clubtenue;

– het ontbreken van spelers nummer(s) op het shirt;

– het spelen onder nummer 0, 1 ,2 , 3;

C – het niet achter de naam op het scoresheet vermelden van “junior”, “kadet” of “aspirant” enz. als

men invalt in een hogere categorie.

D – het, als scheidsrechter, niet invullen van de eigen naam, naam van de vereniging of het niet

ondertekenen van het sheet.

E – overige boetes in de persoonlijke sfeer.

5. De hoogte van de boetes wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

12-11-08 12

 

Artikel 11: Straffen

1. Door het bestuur kunnen, op grond van het niet nakomen van de verplichtingen jegens de

vereniging, straffen in de persoonlijke sfeer worden opgelegd.

2. Een speelverbod kan worden opgelegd wegens:

A – het niet binnen de gestelde termijn betalen van een nota na daartoe verzocht te zijn;

B – vervallen.

3. Een schorsing voor één of meer wedstrijden kan worden opgelegd wegens het meer dan drie keer

zonder afbericht wegblijven als scheidsrechter.

4. Een lid kan door het bestuur worden geroyeerd wegens het voor de vijfde keer zonder afbericht

wegblijven om te spelen.

 

Artikel 12: Protest en beroep

1. Tegen een opgelegde boete of straf kan men schriftelijk protest aantekenen bij het bestuur. Dit

dient uiterlijk één maand na publicatie van de boete of straf te geschieden.

2. Naar aanleiding van de beslissing van het bestuur over een protest kan betrokkene binnen één

maand aantekenen bij de algemene vergadering.

 

Artikel 13: Wanbetaling

1. Contributies en boetes dienen uiterlijk één maand na hiertoe verzocht te zijn te worden voldaan.

Het niet nakomen hiervan leidt tot disciplinaire maatregelen tegen betrokkene.

2. Het lid zal bij wanbetaling als zodanig worden aangemeld bij de NBB, en het rayon en er zal niet

aan een overschrijvingsprocedure worden meegewerkt.

3. Teneinde nakoming van de financiële verplichtingen, na opzegging van of ontzetting uit het

lidmaatschap, af te dwingen zal er zonodig een gerechtelijke invorderingsprocedure gestart

worden.

 

Artikel 14: Vergoedingen

1. Leden van het bestuur, commissieleden en leden die met speciale taken belast zijn kunnen, indien

zij i.v.m. de uitoefening van hun functie aparte kosten moeten maken, daarvan een declaratie

indienen bij de penningmeester.

2. Trainers, coaches en scheidsrechters kunnen, indien hiervoor niet een afzonderlijke regeling geldt,

extra kosten i.v.m. de uitoefening van hun taak declareren bij de penningmeester.

3. Vervallen.

4. Jeugdteams komen in aanmerking voor de vergoeding van de inschrijfgelden van één toernooi per

team per jaar.

5. Declaraties dienen binnen één maand nadat de kosten gemaakt zijn schriftelijk te worden

ingediend.

6. Het bestuur beslist over de toekenning van een ingediende declaratie.

7. In speciale gevallen, dient vooraf aan het bestuur toestemming te worden gevraagd om kosten te

mogen maken. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan is het bestuur gerechtigd een declaratie

te weigeren.

8. Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse of op basis van een

kilometervergoeding gebaseerd op brandstofkosten.

9. Telefoonkosten worden vergoed op basis van de gesprekskosten basis-tarief-gebied.

10. Vervallen.

11. De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

 

Artikel 15: Wijziging Huishoudelijk Reglement

1. Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft twee /derde van het aantal

uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering, waarbij vooraf bekend is gemaakt

dat een wijziging in voorstel zou komen.

2. Door de algemene vergadering wordt tevens de datum vastgesteld waarop de wijziging in de

werking treedt.

12-11-08 13

 

Artikel 16: Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten, of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het huishoudelijk reglement als vastgesteld in de buiten gewone algemene vergadering d.d.

16 februari 1983.

Ingangsdatum van het hernieuwde huishoudelijk reglement 1 juli 1983.

De Algemene Vergadering d.d. 24-8-’83 heeft besloten de artikel 10 lid 3f en 11 lid 2a te laten

vervallen in navolging van een dergelijke besluit door de NBB.

Leave a Comment

(required)

(required)

%d bloggers liken dit: