Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Algemeen

Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan

regeling door de statuten word geëist of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk

wordt geacht.

Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten, reglementen of

bestuursbesluiten en berichten die in een verenigingsorgaan namens het bestuur zijn bekend

gemaakt.

Artikel 2: Clubtenue

1.    Het clubtenue van de vereniging is als volgt: shirt: blauw met gele biezen rond mouwen en hals, eventueel voorzien van clubembleem, voorzien van gele nummers op zowel voor- als achterzijde van het shirt. Broek: blauw.

2.    Het reservetenue van de vereniging is als volgt: shirt: als art 2.1, geel i.p.v. blauw en blauw i.p.v. geel

3.    Elk gewoon lid dient zijn shirt te voorzien van het spelersnummer dat hem bij zijn aanmelding als lid is toegekend.

Artikel 3: Lidmaatschap, leden

1.    Rechten van de leden zijn:

A – De leden kunnen d.m.v. de algemene vergadering controle uitoefenen op het bestuur en de door haar ingestelde commissies en aldaar invloed uitoefenen op het te voeren bestuursbeleid.

B – Leden kunnen, al naar gelang hun leeftijd, stemmen uitbrengen (laten uitbrengen) op de algemene vergadering. Leeftijd bij aanvang verenigingsjaar 16 of ouder: 3 stemmen nog geen 16: 1 stem

C – Gewone leden zijn, op grond van hun lidmaatschap van de NBB, gerechtigd uit te komen in door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden.

D – Leden zijn gerechtigd uit te komen in een door de vereniging georganiseerd toernooi.

E –  Leden  mogen trainingen  bezoeken  die  in  verenigingsverband  door het  bestuur worden georganiseerd.

F – Leden hebben recht op één exemplaar van een door of namens het bestuur uitgegeven cluborgaan.

2.    Verplichtingen van de leden zijn:

A – De statuten, reglementen en besluiten van de NBB, rayon /distrikt en die van de vereniging na te leven.

B – Contributie te betalen die verbonden is aan het lidmaatschap van de NBB, rayon / distrikt en /of de vereniging.

C – Deel te nemen in een collectieve ongevallenverzekering als afgesloten door de NBB.

D – Bij verhindering om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten af te berichten bij het daarvoor aangewezen adres.

E – Deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd als genoemd in art. 3.1.c en d.

F – De wedstrijden te spelen in het clubtenue als omschreven in art. 2.

G – Op te treden als scheidsrechter en /of scorer bij de in art. 3.1.c en d genoemde wedstrijden na hiertoe door het bestuur te zijn aangewezen.

 

 

H -In het seizoen, een jaar na aanmelding als spelend lid, een jury- of arbitercursus te volgen die past bij het niveau waarin de speler uitkomt in de competitie.

 • Een T(afel)- of J(ury) cursus te volgen bij het bereiken van de leeftijd van 14 jaar of gaan spelen in een team dat uitkomt in de categorie U16
 • Een F-arbiter cursus te volgen, bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar dan wel het spelen in een U18-team
 • Een E-arbiter cursus te volgen bij het spelen in een team dat uitkomt op rayon, district le KL of landelijk niveau.

Indien na 2 jaar het diploma niet is behaald volgt een sanctie.

I – Het voldoen van boetes die het bestuur n.a.v. overtreding van de reglementen oplegd.

J – bij te dragen aan de voortgang en instandhouding van het doel van de vereniging, als omschreven in art 2 van de statuten, inhoudelijk vast te stellen in de algemene vergadering.

Artikel 4: toelating tot het lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap dient te worden aangevraagd door het indienen van een door het bestuur verstrekt aanmeldingsformulier.
 2. Bij aanmelding als lid dient er een inschrijfgeld te worden voldaan, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

1.   Aan de beëindiging van het lidmaatschap is altijd het voldoen van de financiële verplichtingen verbonden, evenals het afstaan van eventueel nog in bezit zijnde verenigings-eigendommen.

Artikel 6: Donateurs

 1. De algemene vergadering kan donateurs op grond van de hoogte van hun jaarlijkse donatie bepaalde voorrechten toekennen.
 2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen andere regelingen overeenkomen.

Artikel 7: Bestuur

1.    De formatie van het bestuur is afhankelijk van het aantal bestuursleden als volgt:
Aantal leden                ——

1 – Voorzitter

3          2 – Secretaris

– 5        3 – Penningmeester

7      4 – Vice-voorzitter –

9     5 – le lid technische zaken

– wedstrijdsecretariaat

– 2e lid technische zaken

– f commissaris

 – Notulist

 

 1. De in rangorde oneven geplaatste bestuursleden treden af in de oneven jaren. De in rangorde even geplaatste bestuursleden treden af in de even jaren.
 2. Het bestuur vergadert tenminste 8 maal per jaar. Een bestuursvergadering is eerst geldig als de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, in het geval van staken van de stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 8: Commissies

 1. Commissies worden ingesteld door het bestuur en maakt deze op een algemene vergadering bekend. Zij kan de algemene vergadering vragen de benoeming van de commissieleden goed te keuren.
 2. In alle commissies zit, bij voorkeur in de functie van voorzitter, één lid van het bestuur.
 3. De commissies vergaderen zo dikwijls zij dit nodig achten of op verzoek van het bestuur.
  1. Het bestuur heeft te allen tijde toegang tot deze commissie-vergaderingen en is gerechtigd tot nietig verklaring van hun besluiten als het belang van de vereniging dat vordert.
  2. Commissies kunnen o.a. zijn:

Jeugdcommissie

Technischecommissie

Wedstrijdcommissie

Toernooicommissie

Propagandacommissie

Redaktiecommissie

Feestcommissie

Ad-hoc-commissie

Artikel 9: Verenigingscontributie

1.    De vereniging onderscheidt binnen de leden verschillende categorieën:
A – Senior

B-Junior

C – Kadet

D – Aspirant

E-Mini

F – Benjamin

Leeftijden zoals genoemd in de richtlijnen van de NBB.

De leeftijd bij de aanvang van het verenigingsjaar is bepalend voor de indeling.

 1. De gewone leden betalen contributie naar gelang de leeftijdscategorie waarin zij ingedeeld zijn, ongeacht waar zij op grond van categorie in wedstrijden uitkomen.
 2. Leden van verdienste en ere-leden zijn geen verenigingscontributie verschuldigd.
 3. Leden van het bestuur zijn vrijgesteld van de verplichting tot betalen van verenigingscontributie.
  1. In buitengewone gevallen kan het bestuur gehele of gedeeltelijke vrijstelling geven van het betalen van verenigingscontributie.
  2. Door het meer dan drie keer deelnemen aan een training, georganiseerd door de vereniging, wordt betrokkene geacht lid te worden van de vereniging en is daardoor verenigingscontributie verschuldigd.
  3. De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering per categorie vastgesteld.

Artikel 10: Boetes

1.    De vereniging kent twee soorten boetes:

A – boetes uitsluitend door de vereniging opgelegd;

B – boetes opgelegd door de NBB, of het rayon, die al of niet verhoogd met administratiekosten, aan

de leden worden doorberekend.

 1. Boetes opgelegd aan de vereniging door de NBB, of het rayon, kunnen aan betrokkene(n) worden doorberekend als er spraken is van grove nalatigheid.
 2. Verenigingsboetes kunnen door het bestuur worden opgelegd wegens:

A – het te laat afberichten voor het spelen van een wedstrijd, korter dan 48 uur van tevoren;

B – het zonder afbericht wegblijven om te spelen;

C – het afberichten als scheidsrechter;

D – het zonder afbericht wegblijven als scheidsrechter/scorer,

E – het niet binnen de gestelde termijn deelnemen aan een scheidsrechterscursus;

F – vervallen;

G – al die nalatigheden waarvoor de algemene vergadering dat nodig acht.

4.    Boetes opgelegd door de NBB, of het rayon kunnen door het bestuur worden doorberekend
wegens:

A – het ontbreken van of het niet gecontroleerd zijn van een spelerskaart tijdens een wedstrijd; B – Het niet in orde zijn van kleding tijdens een wedstrijd:

18-09-08                                                            3

 

 

B.v.: –  het niet dragen van het clubtenue;

het ontbreken van spelers nummer(s) op het shirt;

het spelen onder nummer 0, 1,2 , 3; C – het niet achter de naam op het scoresheet vermelden van “junior”, “kadet” of “aspirant” enz. als men invalt in een hogere categorie.

D – het, als scheidsrechter, niet invullen van de eigen naam, naam van de vereniging of het niet ondertekenen van het sheet. E – overige boetes in de persoonlijke sfeer. 5.   De hoogte van de boetes wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 11: Straffen

 1. Door het bestuur kunnen, op grond van het niet nakomen van de verplichtingen jegens de vereniging, straffen in de persoonlijke sfeer worden opgelegd.
 2. Een speelverbod kan worden opgelegd wegens:

A – het niet binnen de gestelde termijn betalen van een nota na daartoe verzocht te zijn; B – vervallen.

 1. Een schorsing voor één of meer wedstrijden kan worden opgelegd wegens het meer dan drie keer zonder afbericht wegblijven als scheidsrechter.
 2. Een lid kan door het bestuur worden geroyeerd wegens het voor de vijfde keer zonder afbericht wegblijven om te spelen.

Artikel 12: Protest en beroep

 1. Tegen een opgelegde boete of straf kan men schriftelijk protest aantekenen bij het bestuur. Dit dient uiterlijk één maand na publicatie van de boete of straf te geschieden.
 2. Naar aanleiding van de beslissing van het bestuur over een protest kan betrokkene binnen één maand aantekenen bij de algemene vergadering.

Artikel 13: Wanbetaling

 1. Contributies en boetes dienen uiterlijk één maand na hiertoe verzocht te zijn te worden voldaan. Het niet nakomen hiervan leidt tot disciplinaire maatregelen tegen betrokkene.
 2. Het lid zal bij wanbetaling als zodanig worden aangemeld bij de NBB, en het rayon en er zal niet aan een overschrijvingsprocedure worden meegewerkt.
 3. Teneinde nakoming van de financiële verplichtingen, na opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap, af te dwingen zal er zonodig een gerechtelijke invorderingsprocedure gestart worden.

Artikel 14: Vergoedingen

 1. Leden van het bestuur, commissieleden en leden die met speciale taken belast zijn kunnen, indien zij i.v.m. de uitoefening van hun functie aparte kosten moeten maken, daarvan een declaratie indienen bij de penningmeester.
 2. Trainers, coaches en scheidsrechters kunnen, indien hiervoor niet een afzonderlijke regeling geldt, extra kosten i.v.m. de uitoefening van hun taak declareren bij de penningmeester.
 3. 3.             Vervallen.
  1. Jeugdteams komen in aanmerking voor de vergoeding van de inschrijfgelden van één toernooi per team per jaar.
  2. Declaraties dienen binnen één maand nadat de kosten gemaakt zijn schriftelijk te worden ingediend.
  3. Het bestuur beslist over de toekenning van een ingediende declaratie.
   1. In speciale gevallen, dient vooraf aan het bestuur toestemming te worden gevraagd om kosten te mogen maken. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan is het bestuur gerechtigd een declaratie te weigeren.

18-09-08                                                            4

 

 

 1. Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse of op basis van een kilometervergoeding gebaseerd op brandstofkosten.
 2. Telefoonkosten worden vergoed op basis van de gesprekskosten basis-tarief-gebied.
 3. 10.       Vervallen.
 4. De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 15: Wijziging Huishoudelijk Reglement

 1. Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft twee /derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering, waarbij vooraf bekend is gemaakt dat een wijziging in voorstel zou komen.
 2. Door de algemene vergadering wordt tevens de datum vastgesteld waarop de wijziging in de werking treedt.

Artikel 16: Slotbepaling

1. Inalle gevallen waarin de wet, de statuten, of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het huishoudelijk reglement als vastgesteld in de buiten gewone algemene vergadering d.d.

16 februari 1983.

Ingangsdatum van het hernieuwde huishoudelijk reglement 1 juli 1983.

De Algemene Vergadering d.d. 24-8-’83 heeft besloten de artikel 10 lid3fen 11 lid 2a te laten

vervallen in navolging van een dergelijke besluit door de NBB.

Leave a Comment

(required)

(required)

%d bloggers liken dit: